Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Advocatenkantoor Spaan De Wit is een eenmanszaak die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen. Daarnaast heeft Advocatenkantoor Spaan De Wit een samenwerkingsverband met Stichting Derdengelden SW voor het beheer van de derdengeldenrekening.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Advocatenkantoor Spaan De Wit en/of Stichting Derdengelden SW en/of de bestuurders van deze stichting worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Advocatenkantoor Spaan De Wit en/of Stichting Derdengelden SW.

1.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van mr. drs. I.A.E. de Wit, het bestuur van Stichting Derdengelden SW, alsmede van al degenen die voor Advocatenkantoor Spaan De Wit en/of Stichting Derdengelden SW werkzaam zijn.


2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Advocatenkantoor Spaan De Wit. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 Advocatenkantoor Spaan De Wit zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Advocatenkantoor Spaan De Wit staat evenwel niet in voor het bereiken van het door Cliënt beoogde resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Advocatenkantoor Spaan De Wit en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

2.3 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Advocatenkantoor Spaan De Wit verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan Advocatenkantoor Spaan De Wit. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Advocatenkantoor Spaan De Wit verstrekte gegevens en informatie.

2.4 Cliënt wordt geacht de opdracht aan door Advocatenkantoor Spaan De Wit te zijnen behoeve ingeschakelde derden, te hebben gegeven, zulks onverlet de gedragsregels van de beroepsorganisaties. Advocatenkantoor Spaan De Wit is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is voor de door Advocatenkantoor Spaan de Wit ingeschakelde derden en/of andere personen uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Spaan De Wit tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Advocatenkantoor Spaan de Wit.


3. Honorarium en verschotten

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Spaan De Wit omvatten het honorarium en de verschotten.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief, te vermeerderen met 5 procent kantoorkosten en BTW.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Advocatenkantoor Spaan De Wit bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief en de gehanteerde opslag voor kantoorkosten te wijzigen.

3.5 Wordt het geldende uurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het geldende uurtarief.

3.6 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Advocatenkantoor Spaan De Wit ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels) en kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 5% van het honorarium.


4. Betaling

4.1 De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, achteraf, afgerekend.

4.2 Betaling van de declaraties van Advocatenkantoor Spaan De Wit dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van Cliënt onverwijld. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Cliënt is gehouden tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van Advocatenkantoor Spaan De Wit op Cliënt en/of groepsmaatschappijen en meerderheidsdeelnemingen van Cliënt onvoldaan blijven.

4.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

4.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, komen alle (buiten) gerechtelijke kosten van Advocatenkantoor Spaan De Wit, die verband houden met de invordering van haar vorderingen, voor rekening van Cliënt. Deze (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen in ten minste 15% van het declaratiebedrag bedragen, doch met een minimum van € 60,-.

4.5 Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Advocatenkantoor Spaan De Wit haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Advocatenkantoor Spaan De Wit is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

4.6 Advocatenkantoor Spaan De Wit is in geval betaling na aanmaning uitblijft onherroepelijk gemachtigd namens Cliënt aan zichzelf te verpanden al hetgeen zij van Cliënt onder zich heeft of aan Cliënt verschuldigd is.

4.7 Advocatenkantoor Spaan De Wit heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan Cliënt en/of verschuldigd zijn en/of redelijkerwijs zullen worden. Voor het doel van deze bepaling wordt onder Cliënt worden mede begrepen groepsmaatschappijen en/of meerderheidsdeelnemingen van Cliënt.


5. Voorschot

Advocatenkantoor Spaan De Wit kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.


6. Aansprakelijkheid

6.1 Advocatenkantoor Spaan De Wit heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen, die voldoen aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde voorwaarden.

6.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Spaan De Wit komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 10.000,--.

6.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Advocatenkantoor Spaan De Wit, een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Advocatenkantoor Spaan De Wit wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Advocatenkantoor Spaan De Wit niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

6.4 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Advocatenkantoor Spaan De Wit verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.5 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor Advocatenkantoor Spaan De Wit aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Spaan De Wit komt.

6.6 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.


7. Archivering

Met uitzondering van dossiers, waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden, wordt het dossier gedurende tenminste tien jaar bewaard, waarna het Advocatenkantoor Spaan De Wit vrij staat het dossier te vernietigen.


8. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Spaan De Wit en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Deze algemene voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website www.swadvocaten.nl.


 

 

Advocatenkantoor Spaan De Wit

Martinusgaarde 33, 3436RC Nieuwegein | Tel: 030 60 38 789 | Fax: 030 87 91 892 | Email : info@swadvocaten.nl